Ontslag op staande voet

Wanneer is er sprake van ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet is een opzegging wegens een dringende reden waardoor de arbeidsovereenkomst direct eindigt. Dit kan worden gedaan op grond van artikel 7:677, 7:678 en artikel 7:679 BW. Er wordt hier geen opzegtermijn in acht genomen. Het ontslag kan zowel mondeling als schriftelijk gegeven worden. Vaak wordt het ontslag op staande voet mondeling gegeven, waarnaar een schriftelijke bevestiging volgt.

Voor een ontslag op staande voet hoeft geen toestemming gevraagd te worden aan het UWV of de kantonrechter. Door een ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang. De werknemer verliest per direct zijn baan en inkomen. De werknemer zal geen recht hebben op een uitkering. Vanwege de ernstige gevolgen die een ontslag op staande voet heeft voor de werknemer, zijn er een aantal strikte voorwaarden waaraan een ontslag op staande voet aan gehouden moet worden:

  1. Er moet sprake zijn van een dringende reden;
  2. Ontslag op staande voet moet onverwijld worden gegeven;
  3. De dringende reden moet de werknemer onverwijld worden meegedeeld.

Een dringende reden

Bij een dringende reden kan u denken aan ernstige verwijtbare gedragingen van de werknemer, zoals: diefstal, verduistering, mishandeling of een grove belediging. Werkweigering door werknemer kan ook een ontslag op staande voet opleveren. De wet geeft aan dat het moet gaan om:

‘…daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijs niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortbestaan.’

Er zal per geval worden beoordeeld of er sprake is van een dringende reden. Daarbij moeten alle omstandigheden van het geval worden meegewogen. Met andere woorden: ontslag op staande voet kan alleen worden gegeven als duidelijk is dat de gedragingen van de werknemer zo ernstig zijn dar een normaal ontslag niet aan de orde is.

Het ontslag moet onverwijld gegeven zijn

Deze voorwaarde houdt in dat de werkgever direct na het bewuste incident of de verwijtbare gedraging van de werknemer moet overgaan tot ontslag op staande voet. De werkgever mag niet stilzitten en afwachten en bijvoorbeeld een paar dagen laten besluiten de werknemer alsnog op staande voet te ontslaan.

De dringende reden moet de werknemer onverwijld worden meegedeeld

De werknemer heeft er recht op om te weten waarom hij op staande voet ontslagen wordt. De werkgever is dan ook verplicht om direct duidelijk te maken op grond waarvan dit ontslag op staande voet gegeven wordt.

Voor een werkgever is het van groot belang om de reden van het ontslag op staande voet zorgvuldig te formuleren. Deze reden mag in een laten stadium namelijk niet meer worden aangepast of aangevuld worden.

De gevolgen voor u van een ontslag op staande voet kunnen zeer ernstig zijn. U verliest in een keer uw baan en inkomen, maar u heeft ook geen recht meer op een WW-uitkering.

Heeft de werkgever zich niet gehouden aan de voorwaarden, dan is het ontslag vernietigbaar. De werknemer kan dit ontslag dan via de rechter met succes aanvechten. U kunt hiervoor vrijblijvend contact opnemen met uw arbeidsrechtadvocaat 020 – 470 3558.